§1 Postanowienia wstępne
 1. Niniejszy Regulamin obejmuje usługi w zakresie zakupu unikalnych artykułów tematycznych świadczone przez tekstkombinat.pl, z siedzibą w Warszawie 02-715, ul. Puławska 233 lok. K, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000345905, REGON 142210598, w ramach platformy internetowej, zwanej dalej serwisem.
 2. Osobami korzystającymi z serwisu mogą być tylko i wyłącznie osoby fizyczne lub prawne, które ukończyły 18 lat.
 
§2 Definicje
 1. Administrator ? tekstkombinat.pl; zarządzający serwisem.
 2. Użytkownik ? zarejestrowana osoba w serwisie spełniająca warunki określone w Regulaminie.
 3. Serwis ? platforma internetowa, która zgodnie z Regulaminem umożliwia zakup artykułów tematycznych.
 4. Rejestracja ? proces założenia konta w serwisie.
 5. Konto ? indywidualny dostęp do bazy zleceń Użytkownika.
 6. Artykuł ? zamieszczony w serwisie unikalny tekst tematyczny.
 7. Klient ? zarejestrowany Użytkownik, który dokonuje zakupu tekstów w ramach serwisu; wszystkie działania Klienta w serwisie muszą odbywać się zgodnie z Regulaminem.
 8. Autor ? zarejestrowany Użytkownik serwisu realizujący zlecenia do napisania unikalnych artykułów tematycznych.
 
§3 Ogólne zasady korzystania z serwisu
 1. Warunkiem korzystania z serwisu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz akceptacja Regulaminu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz Regulaminem.
 3. Użytkownik może się zarejestrować w serwisie tylko raz; zabrania się kilkukrotnej rejestracji lub korzystania z kont innych Użytkowników lub udostępnienia swojego konta osobom postronnym.
 4. Administrator ma prawo zablokować konto Użytkownika, w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, iż Użytkownik narusza prawa osób trzecich, działa na niekorzyść poprawnego funkcjonowania serwisu lub udostępnia swoje konto osobom trzecim.
 5. Użytkownik jest zobowiązany powiadomić pisemnie Administratora o podejrzeniu łamania zasad niniejszego Regulaminu przez osoby trzecie lub jakimkolwiek innym działaniu zakłócającym poprawne i bezpieczne działanie serwisu.
 
§4 Rejestracja
 1. Użytkownik zainteresowany podjęciem współpracy z tekstkombinat.pl po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu może dokonać rejestracji w serwisie.
 2. Rejestracja w serwisie jest bezpłatna.
 3. Utworzenie konta Użytkownika i nadanie indywidualnego dostępu do bazy następuje po poprawnym wypełnieniu formularza i zaakceptowaniu Regulaminu.
 4. Użytkownik zakładający konto w serwisie zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych, w tym: imienia, nazwiska, e-maila, numeru telefonu.
 5. Użytkownik na podany adres e-mail otrzyma potwierdzenie rejestracji konta w serwisie.
 6. Zabrania się Użytkownikowi udostępniać indywidualne hasło dostępu osobom trzecim.
 7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za podane dane personalne podczas rejestracji i ich treści zgodnej z prawdą.
 8. Korzystanie z serwisu jest możliwe tylko i wyłącznie po każdorazowym zalogowaniu się, poprzez wpisanie prawidłowego loginu i hasła.
 
§5 Usługi świadczone przez serwis
 1. W ramach serwisu klient może zlecić przygotowanie unikalnych artykułów tematycznych.
 2. Serwis świadczy usługi na zasadzie pośrednictwa pomiędzy Klientem a Autorem w zakresie składania zamówień/zleceń i ich realizacji.
 3. Wypełnienie formularza oraz dodanie zlecenia jest równoznaczne z chęcią zakupu tekstu przygotowanego według wytycznych podanych w opisie zlecenia.
 4. Zamówienia można składać po doładowaniu konta.
 5. Klient ma dostęp do zleconego tekstu w momencie, gdy zostanie on przygotowany.
 6. Klient ma prawo zgłosić tekst do poprawki, jeśli nie jest on zgodny z podanymi wytycznymi. Autor tekstu na 24 godz. na poprawę tekstu.
 7. Klient ma 24 godz. na akceptację tekstu bądź zgłoszenie go do poprawy. Po upływie 24 godz. tekst zostanie zaakceptowany automatycznie.
 
§6 Polityka prywatności
 1. Administrator przetwarza dane Użytkowników wyłącznie dla celów poprawnego funkcjonowania serwisu.
 2. Zbierane przez Administratora dane osobowe nie są przekazywane, sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim i służą wyłącznie do realizacji zobowiązań wobec Użytkowników, takich jak realizacja umowy i wypłata wynagrodzenia.
 3. Administrator posługuje się plikami typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez Użytkownika.
 
§7 Rozwiązanie współpracy
 1. Współpraca zostaje zawarta z dniem zaakceptowania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu na czas nieokreślony.
 2. Użytkownik ma prawo rozwiązać współpracę w trybie natychmiastowym, w dowolnym terminie.
 3. W przypadku zakończenia współpracy, Administrator jest zobowiązany do usunięcia konta Użytkownika.
 4. Administrator ma prawo zakończyć współpracę z Użytkownikiem, w przypadku, gdy Użytkownik narusza zasady korzystania z serwisu w ramach postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie; dopuści się zachowań niezgodnych z przepisami istniejącego prawa lub naruszy bezpieczeństwo działania serwisu.
 
§8 Zmiany Regulaminu
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu z zachowaniem warunków określonych przez §8 pkt. 2.
 2. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu; wszelkie zmiany zostaną przedstawione na stronie serwisu 14 dni przed ich wejściem w życie.
 3. Użytkownik ma prawo nie zgodzić się na wprowadzone zmiany w Regulaminie. W takim przypadku rozwiązanie współpracy nastąpi w chwili otrzymania od Użytkownika pisemnego oświadczenia o nie zaakceptowaniu nowych warunków Regulaminu.
 
§9 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie spory, które mogą powstać na podstawie albo w związku z niniejszą współpracą Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.